Algemene voorwaarden 

Artikel 1 

Algemeen 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Younique beauty & nails en de cliënt/opdrachtgever waarop Younique beauty & nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. 

 

Artikel 2

Inspanning Younique beauty & nails 

1. De schoonheidsspecialiste zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 

2. De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de schoonheidsspecialiste worden verteld. 

3. Younique beauty & nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

4. De schoonheidsspecialiste zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling. 

 

Artikel 3

Afspraken 

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Younique beauty & nails melden. 

2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Younique beauty & nails 50% van het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt in rekening brengen.

3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidsspecialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen. 

4. Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de schoonheidsspecialiste de gehele afspraak annuleren en toch 50% van het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt in rekening brengen. 

5. Younique beauty & nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 50% ontvangen. 

6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

 

Artikel 4

Persoonsgegevens en privacy 

1. De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.

2. De schoonheidsspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand. 

3. De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling. 

4. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

Artikel 5

Betaling 

1. Younique beauty & nails vermeldt prijzen van de behandelingen op de website. De prijzen van producten zijn zichtbaar in de salon. 

2. De gemelde prijzen zijn inclusief verschuldigde BTW.

3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 

4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via Bancontact te voldoen. 

 

Artikel 6

Aansprakelijkheid

1. Younique beauty & nails is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over Algemene voorwaarden Younique beauty & nails versie 1.0, lichamelijke aandoeningen, medicijnengebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding. 

2. Younique beauty & nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon. 

3. Dit artikel is niet van toepassing in gevalt van opzet of grove schuld van Younique beauty & nails zelf. 

 

Artikel 7

Klachten 

1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Younique beauty & nails. 

2. Younique beauty & nails moet de aanklager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. 

3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is, zal Younique beauty & nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. 

4. Indien een klacht over de producten gegrond is, zal de schoonheidssalon het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.

5. Indien Younique beauty & nails en de aanklager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de aanklager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche / Pedicurebranche. 

 

Artikel 8

Garantie 

1. Younique beauty & nails geeft de cliënt vijf dagen garantie op de behandelingen en producten. 

2. Deze garantie vervalt indien, zie leden 3 t.e.m. 7 van dit artikel. 

3. De cliënt op de hoogte is gebracht door de schoonheidsspecialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten. 

4. De cliënt andere producten dan door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt. 

5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.

6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

7. De cliënt de producten niet volgens het advies van de schoonheidsspecialiste heeft gebruikt. 

8. Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling. 

 

Artikel 9

Beschadiging en diefstal

1. Younique beauty & nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Dit geldt ook voor schade aan het bedrijfspand en/of ruimte waar Younique beauty & nails is gevestigd.

2. Younique beauty & nails meldt diefstal altijd bij de politie. 

 

Artikel 10

Behoorlijk gedrag

1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen. 

2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidsspecialiste het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen. 

3. Bij Younique beauty & nails wordt gewerkt volgens de hygiëneregels van de code van schoonheidsspecialisten.

4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëneregels. 

 

Artikel 11

Recht 

1. Op elke overeenkomst tussen Younique beauty & nails en de cliënt is het Belgische recht van toepassing. 

2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Younique beauty & nails (www.youniquebeautyandnails.be) en ze zijn ook in de salon beschikbaar. 

3. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

4. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

April 2020 versie 1.0